#گوهر_تراشی

جشنواره آموزشی گوهرنشان #گوهرتراشی #تراش_سنگ_های_قیمتی #گوهر_تراشی #دامله #زاویه_تراشی #فست video

#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
#هلیودور

#Heliodor

رنگ: زرد کم رنگ تا پر رنگ سختی در
مقیاس موهس: 5/7
وزن مخصوص: 72/2
سیستم کریستالین: هگزاگونال
ساختار شیمیایی: Al2Be2(Si6O16)، سیلیکات آلومینیوم بریلیم
شفافیت: شفاف
ضریب شکست: 577/1 – 60/1
بیرفرنژانس: 016/0
منبع: برزیل، ماداسگار، نامیبیا، با وجودیکه ذخایر دیگری هم وجود دارند.
ساختار: دایک های پگمانتیتی و ساختار های گرانیتی

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#هلیودور

#Heliodor

رنگ: زرد کم رنگ تا پر رنگ سختی در
مقیاس موهس: 5/7
وزن مخصوص: 72/2
سیستم کریستالین: هگزاگونال
ساختار شیمیایی: Al2Be2(Si6O16)، سیلیکات آلومینیوم بریلیم
شفافیت: شفاف
ضریب شکست: 577/1 – 60/1
بیرفرنژانس: 016/0
منبع: برزیل، ماداسگار، نامیبیا، با وجودیکه ذخایر دیگری هم وجود دارند.
ساختار: دایک های پگمانتیتی و ساختار های گرانیتی

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
فیروزه
#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#هلیودور

#Heliodor

رنگ: زرد کم رنگ تا پر رنگ سختی در
مقیاس موهس: 5/7
وزن مخصوص: 72/2
سیستم کریستالین: هگزاگونال
ساختار شیمیایی: Al2Be2(Si6O16)، سیلیکات آلومینیوم بریلیم
شفافیت: شفاف
ضریب شکست: 577/1 – 60/1
بیرفرنژانس: 016/0
منبع: برزیل، ماداسگار، نامیبیا، با وجودیکه ذخایر دیگری هم وجود دارند.
ساختار: دایک های پگمانتیتی و ساختار های گرانیتی

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#هلیودور

#Heliodor

رنگ: زرد کم رنگ تا پر رنگ سختی در
مقیاس موهس: 5/7
وزن مخصوص: 72/2
سیستم کریستالین: هگزاگونال
ساختار شیمیایی: Al2Be2(Si6O16)، سیلیکات آلومینیوم بریلیم
شفافیت: شفاف
ضریب شکست: 577/1 – 60/1
بیرفرنژانس: 016/0
منبع: برزیل، ماداسگار، نامیبیا، با وجودیکه ذخایر دیگری هم وجود دارند.
ساختار: دایک های پگمانتیتی و ساختار های گرانیتی

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
دستبند بافت همراه با نگین زیبای مالاکیت آفریقا
سفارش مشتری...قابل سفارش با نگین مورد نظر شما!!
#دستبند #دستبند_بافت #دستبند_بافت_سنگ #گوهر_تراش #گوهر_تراشی #دست_تراش #مالاکیت #نگین_مالاکیت
#مورگانیت
#Morganite

رنگ: صورتی کمرنگ تا ارغوانی، صورتی مایل به نارنجی
سختی در مقیاس موهس: 5/7
وزن مخصوص: 85/2
سیستم کریستالین: هگزاگونال
ساختار شیمیایی: Be3Al2(Si6O8)، سیلیکات آلومینیوم بریلیوم
شفافیت: شفاف
ضریب شکست: 570/1 – 585/1
بیرفرنژانس: 007/0
منبع: مهمترین ذخایر در برزیل، سریلانکا و ایلات متحده (کالیفرنیا)ساختار: در ساختارهای پگماتیتی

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#مورگانیت
#Morganite

رنگ: صورتی کمرنگ تا ارغوانی، صورتی مایل به نارنجی
سختی در مقیاس موهس: 5/7
وزن مخصوص: 85/2
سیستم کریستالین: هگزاگونال
ساختار شیمیایی: Be3Al2(Si6O8)، سیلیکات آلومینیوم بریلیوم
شفافیت: شفاف
ضریب شکست: 570/1 – 585/1
بیرفرنژانس: 007/0
منبع: مهمترین ذخایر در برزیل، سریلانکا و ایلات متحده (کالیفرنیا)ساختار: در ساختارهای پگماتیتی

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#مورگانیت
#Morganite

رنگ: صورتی کمرنگ تا ارغوانی، صورتی مایل به نارنجی
سختی در مقیاس موهس: 5/7
وزن مخصوص: 85/2
سیستم کریستالین: هگزاگونال
ساختار شیمیایی: Be3Al2(Si6O8)، سیلیکات آلومینیوم بریلیوم
شفافیت: شفاف
ضریب شکست: 570/1 – 585/1
بیرفرنژانس: 007/0
منبع: مهمترین ذخایر در برزیل، سریلانکا و ایلات متحده (کالیفرنیا)ساختار: در ساختارهای پگماتیتی

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#مورگانیت
#Morganite

رنگ: صورتی کمرنگ تا ارغوانی، صورتی مایل به نارنجی
سختی در مقیاس موهس: 5/7
وزن مخصوص: 85/2
سیستم کریستالین: هگزاگونال
ساختار شیمیایی: Be3Al2(Si6O8)، سیلیکات آلومینیوم بریلیوم
شفافیت: شفاف
ضریب شکست: 570/1 – 585/1
بیرفرنژانس: 007/0
منبع: مهمترین ذخایر در برزیل، سریلانکا و ایلات متحده (کالیفرنیا)ساختار: در ساختارهای پگماتیتی

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#آزوریت
#Azurite

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#آزوریت
#Azurite

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#آزوریت
#Azurite

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
رو میزی چهل تیکه😍😍
برای اطلاع از قیمت به دایرکت مراجعه فرمایید🌹
#دستسازه #قلاببافی #چهلتیکه #رومیزی #دستساز
#دستبند #دستسازه #دستبندسنگی #فیل
#دستبند #دستسازه #دستبندسنگی #رزین_اپوکسی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستساز #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #گوهر_ایران #هنرمندان #گوهر_تراشی #کافه #سنگ #ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #هدیه #هنر_ایرانی #هنر_دست #هدیه_تولد #هدیه_خاص #لاکچری
#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
با سلام
عقیق ابری با اشعه خورشید
کاملا طبیعی بدون هیچگونه اصلاح
تراش اشکی دامله
تراش دست آقای:حسن زادگان
اندازه:
وزن:
قیمت:فقط و فقط۳۰هزار تومان 😍
خواص:

عقیق برای بیماری ها و ناتوانیهای چشمی بسیار موثر است و همچنین دارویی تقویتی برای دستگاههای تولید مثل می باشد. می توانیم از این سنگ برای درمان سردردها، گرفتگیهای عضلانی و دردهای پشت استفاده کنیم. برای معالجه بیماری های صرع، کلیه، روده، پروستات، احتقاق و ورم ها نیز می توانیم از آن کمک گیریم. سنگ عقیق ریه ها، معده، کبد و مغز را تقویت می کند و محرکی برای دستگاه گوارش است و بیان و سخنوری را تسهیل می کند.

در مواقع خستگی و کوفتگی چشمها می توانید از قطعه ای عقیق بر روی پلکهایتان به مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه در روز استفاده کنید.

اثر بر روح وروان

ارتعاشات این سنگ انسداد و موانع درونی را از بین می برد و انرژی منفی را از ما دور می کند. توصیه می شود آن را در آپارتمانها بکار برید تا از نیروی منفی بدور باشید.  نگهداری و شارژ

نگهداری از عقیق بسیار ساده است. برای شارژ می توانید آن را هفته ای یک بار در آب جاری بشویید و سپس به مدت کوتاه در مقابل اشعه خورشید قرار دهید.

در صورت درخواست رکاب نقره و طلا از رکاب خودتون عکس های باکیفیت تهیه و برای این دایرکت ارسال نمایید تا برای سنگ مورد نظر ساخته شود.
تمامی سنگ ها اصل و بدون رنگ شدگی هستند.تمامی سنگ ها تراش دست هستند.با اطمینان خریدکنید .
#عقیق #کوارتز #فیروزه #لعل #عقیق_قرمز #در#چشم_ببر #quartz #سنگ_تراشی #گوهردشت #گوهر #گوهرسنگ #گوهرتراشی #گوهر_تراشی
#crystal #گوهر_تراشی💎💍 #سنگ_قیمتی #crystals #سنگ_نیمه_قیمتی#لاجورد_افغان #تراش_بیضی #تراش دست #هنرمند#شکار_سنگ#عقیق_سفید #عقیق_سبز #عقیق_آبی #عقیق_یاسی #عقیق_زرد #عقیق_طبیعی
🌷🌷یا علی ابن ابی طالب (علیه السلام )🌷🌷
* نگین تراشی در نجف *تراش یمنی*
*ثبت سفارشات تراش پذیرفته می شود*
☎️📱تلفنهای ثبت سفارشات تراش: ۰۹۳۵۱۰۹۱۱۵۰_۳۳۰۶۲۹۶۴ 🌐کانال تلگرام:@yasinstone
# حرم حضرت علی(ع) #نجف#سنگ_در#در_نجف #سنگ_طبیعی#سنگ_نیمه_قیمتی#تراش_سنگهای_قیمتی#تراش_دامله#تراش _یمنی#پایه_جواهر#تراش_جواهری#حکاکی#حکاکی_روی نگین#در#عقیق_سرخ #حکاکی_پنج_تن #آویز#گردنبند#انگشتر_نقره_مردانه#انگشتر_مردانه#گوهر_تراشی#انگشتر_زنانه#فروشگاه_اینترنتی #یس
#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
🔴یاقوت کبود
#یاقوت_کبود | #Beryl

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
🔴یاقوت کبود
#یاقوت_کبود | #Beryl

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
🔴فیروزه های بسیار زیبا
#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
🔴فیروزه های بسیار زیبا
#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
🔴فیروزه
#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت

این دستگاه تامبلر هستش که با کمک اون می شه سنگها رو پالیش داد . دوستان حتما سوالاتی در مورد جزییات کار این دستگاه پودر سرامیک و پودرهای پالیش و نحوه تهیه و کاربرد اینها دارید ‌
اگه کمی حوصله کنید ما یک برنامه آموزش اینترنتی درست و حسابی تو این مورد و موارد زیاد دیگه مثل گوهر شناسی ، گوهر ترلشی ، بدل شناسی ، جواهر سازی ، و.... براتون داریم آماده می کنیم یه چیز واقعا فوق العاده که همه انتظارات شما رو برآورده می کنه . منتظر اعلام برنامه های ما باشید برای این که در جریان کار قرار بگیرید می تونید پیج ما رو دنبال کنید ‌
@shekaresang‌
و دوستانی که همراه پیج هستند می تونند پست نوتیفیکیشن این پیج رو روشن کنند . ‌
turn on post notification‌‌


#سنگ_شناسی#گوهر_شناسی‌
#جواهر_سازی#برنامه_آموزشی
#گوهر#سنگ_قیمتی#آموزش
#سنگ_طبیعی#آموزش_اینترنتی
#برنامه#دوره#دوره_آموزشی
#گوهر_تراشی#زمرد#یاقوت#عقیق#انگشتر#نگین#زیورآلات
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
🔴ادامه ی پست قبل
فیروزه دارای انواع مختلفی می باشد:

۱- فیروزه عجمى: سنگ باطله ندارد و به رنگ آبى پر رنگ است. با ارزشترین نوع فیروزه است و به صورت گرد یا بادامى تراش داده مى شود.

۲- فیروزه شجرى: همراه با باطله است. پس از تراش سنگ باطله به صورت شاخه اى یا دندریتى نمایان مى گردد. این نوع فیروزه را به صورت هاى گرد، بیضوى، اشکى و چهارگوش مى تراشند.

۳- فیروزه چغاله نیم رنگ: نسبتا شبیه فیروزه عجمى است اما کمرنگ تر است و روى آن، لکه هاى سفیدى دیده مى شود که در واقع کانى آلونیت است. نام چغاله به دلیل این است که مانند میوه نارس کمرنگ تر از نوع عجمى است.

۴- فیروزه چغاله سفید: شبیه چغاله نیم رنگ اما روشن تر است.

۵- فیروزه عربى: همان نوع شجرى است اما با قطر کمتر و ترا ش آن نیز سخت تر است. این نوع فیروزه نامرغوب بوده و به رنگ سبز کمرنگ دیده مى شود. در صورتى که قطر آن بیشتر باشد، به آن فیروزه دو بهرى نیز مى گویند.

۶- فیروزه توفال رنگین: شبیه فیروزه شجرى است اما با سنگ باطله کمتر.

۷- فیروزه توفال نیم رنگ: همان فیروزه توفال رنگین اما روشن تر است. زیرا کاتیون Cu+2 در شبکه بلورى به طور کامل وجود ندارد.

۸- فیروزه توفال سفید: همان توفال نیم رنگ است،‌اما خیل روشن تر است.

۹- فیروزه نرم: به دانه هاى خیلى ریز فیروزه که براى زینت دادن اشیا به کار مى رود، گفته مى شود.

۱۰- فیروزه درشت: به سنگهاى نسبتا درشت فیروزه که خرد نشده اند و رگه دارند، گفته مى شود.

۱۱- فیروزه خاکه: این نامگذارى در معدن مرسوم است. این نوع سنگ باطله ندارد و خالص است. به ابعاد مختلف و کروى در داخل رگه هاى بشدت دگرسان و خرد شده و به رنگ آبى روشن تا تیره یافت مى شود و بسیار گرانبهاست.

۱۲- فیروزه گل کاسنى: به فیروزه سبز پررنگ متمایل به خاکسترى گفته مى شود. دلیل رنگ آن، وجود کاتیون Fe+2 در ساختمان آن است. به این نوع فیروزه تلخ مى گویند.

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت

وقتی نگاهش می کنید فقط یک سنگ است شاید کمی شفاف شاید واقعا شفاف ولی از هنرمندی و زحمت گوهر تراش و از زیر دستان خسته آنها است که از این سنگ ، گوهری درخشان، زیبا و چشم نواز متولد می شود . ‌
این ویدیو ها ارسالی دوست خوبم رضا هستند که خودش هم جواهری است واقعا .‌
@goharnia313 ‌
این دو بیت شعر را تقدیم می کنم به تمام شما دوستان و همراهان خوب پیج و همه گوهر تراشان بی ادعای این سرزمین :‌‌‌ ‌
ببین سنگ گوهر شود از زحمت گوهر تراش‌‌
تو هم گوهر می شوی اگر کنی سعی و تلاش‌
سنگ جان گوهر شود بی شک اگر صیقل شود‌‌
برادر جان زین هنر غافل مباش غافل مباش ‌‌
❤ادمین ❤‌‌

#گوهر_تراش#سنگ#گوهر#هنرمند‌
#گوهر_تراشی‌ #زمرد#یاقوت#عقیق#فیروزه‌
#گارنت
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
#دستبند_سنگی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستسازه #دستساز #دستبند #دستبند_سنگ #عقیق #عقیق_خطی #عقیق_سرخ #عقیق_یمن #عقیق_یمنی #شجر #حدید #کافه #سنگ #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #هنر_ایرانی #هنر_دست #هنرمندان #گوهر_تراشی #گوهر_ایران #گوهر_تراشان#ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #لاکچری #هدیه_تولد #هدیه #هدیه_خاص
نام #اشکال_گوهرها و #انواع_تراش #گوهرها
#گوهرنشان #گوهر #گوهرتراشی #گوهر_تراشی #آموزش_گوهر_تراشی #آموزشگاه_گوهرتراشی #تراش _سنگ_های_قیمتی #تراش_سنگ
انگشتر نقره شجر هفت رنگ بسیار زیبا
سایز ۶۰

@mahdi___koohi 📱 t.me/negin_koohi

#گناباد #خراسان #negin_koohi #نگین_کوهی
#عقیق #یمن #مهدی_کوهی
#شجر #گوهر_تراشی
#گوهر #دست_ساز
#شجر_دريايي
#زیورآلات_دستساز #فروشی
#زیر_قیمت_بازار #شجر_سیاه #شجر_قاین #فیروزه #زمرد
#اوپال #اوپالین #گوهر_شفاف #jewerly #agate #opaline #handmadejewelry #instagran #فیروزه #انگشتر #آویز
سنجاق سینه با طرح پرنده ، مس و عقیق سبز
#سنجاق_سینه#گوهر_تراشی #عقیق_سبز #سنگهای_نیمه_قیمتی #مشبک #مشبک_فلز #صنایع_دستی #امیر_آذرپی
🔻 تا کنون دو همایش #چرخ_زندگی با هدف توانمندی سازی مادران فداکار در استان #آذربایجان_غربی برگزار گردیده است.
🔴 اولین همایش در بهمن ماه سال نود و پنج با حضور پانصد مادر و فرزند در شهرستان #خوی برگزار گردید. ↩ در این همایش کارآفرینان برتر کشوری در زمینه #قالی_‌بافی، #خیاطی و صنعت #پوشاک، #گوهر_تراشی و همچنین برخی از مشاغل خانگی به معرفی هر یک از مشاغل پرداختند. سپس مادران بر اساس علاقمندی و توانایی خود یکی از مشاغل را انتخاب و در کارگاه تخصصی آن حضور یافته و از نزدیک با نحوه کار و تجهیزات مورد نیاز آشنا شدند.
🔴 دومین همایش این استان در اردیبهشت نود و هفت در شهرستان #ارومیه برگزار شد.
↩ در این همایش کارآفرینان برتر کشوری در زمینه #قالی‌_بافی، #خیاطی و صنعت پوشاک و همچنین برخی از مشاغل خانگی در دو زمینه بسته‌بندی مواد غذایی، #عسل و #میوه_خشک و همچنین پرورش گل و گیاه و تولید #عرقیات گیاهی به معرفی هر یک از مشاغل پرداختند سپس مادران بر اساس علاقمندی و توانایی خود در یکی از آنها ثبت نام و از نزدیک با نحوه کار آنها آشنا شدند.
#زنان_سرپرست_خانوار #کارآفرینی#اشتغال #خودکفایی #زندگی #خانواده #مادر #خیریه #خیریه_بوتراب #موسسه_خیریه_عترت_بوتراب
دستبند سنگی و پلاک استیل😍
❌تعداد محدود❌
برای اطلاع از قیمت ها به دایرکت مراجعه فرمایید🌹
#دستبند #دستسازه #دستبندسنگی #فیل
#دستبند #دستسازه #دستبندسنگی #رزین_اپوکسی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستساز #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #گوهر_ایران #هنرمندان #گوهر_تراشی #کافه #سنگ #ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #هدیه #هنر_ایرانی #هنر_دست #هدیه_تولد #هدیه_خاص #لاکچری
دستبند در رنگ های مختلف😍
برای اطلاع از قیمت ها به دایرکت مراجعه فرمایید🌹
#دستبند #دستسازه #دستبندسنگی #فیل
#دستبند #دستسازه #دستبندسنگی #رزین_اپوکسی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستساز #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #گوهر_ایران #هنرمندان #گوهر_تراشی #کافه #سنگ #ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #هدیه #هنر_ایرانی #هنر_دست #هدیه_تولد #هدیه_خاص #لاکچری
دستبند سنگ عقیق و پلاک استیل😍😍
❌تعداد محدود❌
برای اطلاع از قیمت ها به دایرکت مراجعه فرمایید🌹
#دستبند #دستسازه #دستبندسنگی #فیل
#دستبند #دستسازه #دستبندسنگی #رزین_اپوکسی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستساز #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #گوهر_ایران #هنرمندان #گوهر_تراشی #کافه #سنگ #ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #هدیه #هنر_ایرانی #هنر_دست #هدیه_تولد #هدیه_خاص #لاکچری
دستبند سنگ حدید و پلاک استیل😍😍😍
لطفا ورق بزنید😊
❌تعداد محدود❌
برای اطلاع از قیمت ها به دایرکت مراجعه فرمایید🌹
#دستبند #دستسازه #دستبندسنگی #فیل
#دستبند #دستسازه #دستبندسنگی #رزین_اپوکسی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستساز #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #گوهر_ایران #هنرمندان #گوهر_تراشی #کافه #سنگ #ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #هدیه #هنر_ایرانی #هنر_دست #هدیه_تولد #هدیه_خاص #لاکچری
عقیق جاسپر
منطقه بیرجند
رکاب و زنجیر برنجی
#عقیق_جاسپر#گوهر_تراشی
#یاقوت_کبود | #Beryl

معادن استخراخ یاقوت کبود در واقع بازمانده ای از رگه های آتشفشانی و دگرگونی هایی که از ترکیبات گرانیت و مرمرند که در بستر رودها و دامنه کوهها ایجاد شده است. معادن زیادی از این سنگ در برمه، تایلند، استرالیا، امریکای شمالی، برزیل، کشمیر و افریقا یافت شده است.

خواص یاقوت کبود:

ایجاد حس شادی وعشق ورزی

محافظت از انسان در برابر انرژی های منفی

از بین برنده استرس و غم

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
عقیق سیاه با رگه های سلیمانی از منطقه بیرجند
رکاب و زنجیر نقره
#گوهر#گوهر_تراشی#عقیق#نقره
☄فروش رفت ☄☄
عقیق شجر طبیعی
ابعاد : حدود 3cm
قیمت : 98 هزار تومان ارسال رایگان 🌹
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#عقیق_شجر
#عقیق_شجری
#گوهر_تراشی#گوهر#شجر#عقیق_شجر#انگشتر#انگشتر_مردانه#انگشتر_زنانه#نقره
#shajar#denderite_agate#gohar#sina#gem#gems#safari
.
استعلام قیمت و مشخصات داخل کانال تلگرام
جهت عضویت درکانال تلگرام کلمه کانال رو به شماره: ۰۹۳۹۱۴۳۸۲۱۰ پیامک نمائید.
آدرس : تهران-بزرگراه نواب صفوی-خ شهید صفدری-ک شهدای رحیمیان-فرعی اول غربی-پ ۳-کارگاه گوهر نگار سینا
.
.
#گوهر_تراشی#گوهر#شجر#عقیق_شجر#سینا#انگشتر#انگشتر_مردانه#انگشتر_زنانه#نقره
#shajar#denderite_agate#gohar#sina#gem#gems#safari
.
استعلام قیمت و مشخصات داخل کانال تلگرام
جهت عضویت درکانال تلگرام کلمه کانال رو به شماره: ۰۹۳۹۱۴۳۸۲۱۰ پیامک نمائید.
آدرس : تهران-بزرگراه نواب صفوی-خ شهید صفدری-ک شهدای رحیمیان-فرعی اول غربی-پ ۳-کارگاه گوهر نگار سینا
.
.
#گوهر_تراشی#گوهر#شجر#عقیق_شجر#سینا#انگشتر#انگشتر_مردانه#انگشتر_زنانه#نقره
#shajar#denderite_agate#gohar#sina#gem#gems#safari
.
استعلام قیمت و مشخصات داخل کانال تلگرام
جهت عضویت درکانال تلگرام کلمه کانال رو به شماره: ۰۹۳۹۱۴۳۸۲۱۰ پیامک نمائید.
آدرس : تهران-بزرگراه نواب صفوی-خ شهید صفدری-ک شهدای رحیمیان-فرعی اول غربی-پ ۳-کارگاه گوهر نگار سینا
.
.
#گوهر_تراشی#گوهر#شجر#عقیق_شجر#سینا#انگشتر#انگشتر_مردانه#انگشتر_زنانه#نقره
#shajar#denderite_agate#gohar#sina#gem#gems#safari
نگین های زیبای کریزوکلا
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا سفارش به دایرکت مراجعه فرمایید
#کریزوکولا #گوهر_تراش #گوهر_تراشی #دست_تراش
تراش و جلای نگین های عقیق
سفارش مشتری

نگین‌های روی انگشترها تراش خورده سنگهای راف زمینه هستند

#انگشتر_نقره_مردانه #عقیق_کبود#عقیق_سرخ#تراش_عقیق #عقیق_یمن #جلا_عقیق #فیروزه_نیشابور#گوهر_تراشی
.
به دستانم هنر آموختم
تا نیازمند دستانِ دیگری
نباشم ... .
.
منظره جانِ زیبا😍
.
.
جهت سفارش و اطلاع از قیمت دایرکت
.
.
#سنگ_تراشی_دردانه
#عقیق_منظره
#هنرهای_دستی
#طلا_نقره
#سنگ_های_قیمتی_و_نیمه_قیمتی
#گوهر_تراشی
#عقیق_خزه_ای

عقیق خزه ای کلسدونی بی رنگ، مات با ادخال های سبز هورن بلند (یاکلرایت) در طرح های شبه خزه ای رنگ عقیق های خزه ای پس از اکسید شدن آهن هورنبلند قهوه ای و قرمز است. به صورت پر کننده در ترک ها یا سنگریزه ها ظاهر می شود. صفحات نازک به کار می رود تا تصاویر شبیه خزه ای به طور موثر دیده می شود. رنگ: بی رنگ با سبز، قهوه ای یا ادخال های قرمز رنگ خاکه: سفید سختی در مقیاس موهس: 5/6 – 7 وزن مخصوص: 58/2 – 64/2 سیستم کریستالین: تریگونال ساختار شیمیایی:

Sio2،دی اکسید سیلیسیم
#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#عقیق #شجر
#عقیق_شجری
هم به موکا استون معروف است. عقیق شجری، کلسدونی بی رنگ، خاکستری – سفید، مات با تثرات درختی یا سرخسی است. شجرات ادخال ها آهن یا منگنز با رنگ قهوه ای یا سیاه است. با وجود ظاهر شان، هیچ ربطی به دنیای مواد آلی ندارد اما بیشتر شبیه اثرات کریستال های یخ روی پنجره در پاییز می باشد.
عقیق سنیک: یک عقیق شجری که ادخال های شجری شبیه تصاویر مناظر طبیعی در رنگ های قهوه ای یا مایل قرمز می باشد.

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
کریستال های آمیتیست،رزکوارتز،کوارتز دودی و در کوهی
#سنگ#گوهر#گوهر_تراشی#آمیتیست#gold#jewelry#جواهرات

کار جالبی که دوست گوهر تراشمون ‌
@goharnia313
با سنگ چشم ببر انجام داده
دوستان گوهر تراش هنرمندان فراموش شده این سرزمین هستند که می توانند از یک سنگ با ارزش گوهری بسیار با ارزش تر خلق کنند . ارزش افزوده ای که این عزیزان ایجاد می کنند و زحمت و تلاششان قابل تحسین است ‌
#گوهر_تراشی #گوهر_تراش #نگین#چشم_ببر#سنگ#شکار_سنگ

یکی از دوستان خوب بنده که گوهر تراش هستند و می تونند تراش دامله و فست کار بکنند این ویدیو رو برای بنده ارسال کردند . در آینده محتوای بیشتری از کار ایشون رو تقدیمتون خواهم کرد با سپاس از این دوست خوبمون .
@goharnia313 ‌
#گوهر_تراشی #گوهر #سنگ_قیمتی #نگین#انگشتر#سنگ
آویز نقره سفارش مشتری

@mahdi___koohi 📱 t.me/negin_koohi

#گناباد #خراسان #negin_koohi #نگین_کوهی
#عقیق #یمن #مهدی_کوهی
#شجر #گوهر_تراشی
#گوهر #دست_ساز
#شجر_دريايي
#زیورآلات_دستساز #فروشی
#زیر_قیمت_بازار #شجر_سیاه #شجر_قاین #فیروزه #زمرد
#اوپال #اوپالین #گوهر_شفاف #jewerly #agate #opaline #handmadejewelry #instagran #فیروزه #انگشتر #آویز
دستبند قاب عکسی😍
در دورنگ سبز و بنفش😍💚💜
برای اطلاع از قیمت ها به دایرکت مراجعه فرمایید🌹
#دستبند #دستسازه #دستبندسنگی #فیل
#دستبند #دستسازه #دستبندسنگی #رزین_اپوکسی
#دستبند_سنگی #دستبند_عقیق #دستساز #سنگ_ایران #سنگ_ایرانی #گوهر_ایران #هنرمندان #گوهر_تراشی #کافه #سنگ #ریسه_زیبا #ریسه_سنگ #هدیه #هنر_ایرانی #هنر_دست #هدیه_تولد #هدیه_خاص #لاکچری
#کلسدونی

#Chalcedony

در حالیکه کریستال های کوارتز جلای شیشه ای دارند، کلسدونی ها در حالت طبیعی، جلای مومی یا کدر دارند.
بیشتر کارنلین هایی که امروز در بازار هستند عقیق های رنگ شده وسپس حرارت دیده هستند. وقتی در مقابل نور نگه داشته می شود تغییر رنگ به صورت نواری نشان می دهد اما کارنلین طبیعی توزیع رنگ ابری دارد. ممکن است باژاسپر اشتباه شود.
منبع: تقریباً همه جای دنیا.
ساختار: کلسدونی متفاوت از آمتیست وسیترین یک ماده کریستالین میکروسکوپی است. به این معنی که جدا از اینکه یک کریستال است، از میلیون ها کریستال کوچک ساخته شده که به قدری کوچک هستند که شما نمی توانید آنهاراببینید.

کلسدونی از رشته های میکروسکوپی که موازی هم هستند ساخته شده است، کلسدونی استالاکتیک های انگور مانند یا به شکل کلیه متخلخل شعاعی که با چشم غیر مسلح دیده می شود، دارد. در نتیجه می تواند رنگ بگیرد.
کلسدونی طبیعی معمولاً هیچ نوار بندی ندارد.
ویژگی غیر عادی کلسدونی حجم عظیم رنگ ها و ساختارها است و از آنجایی که به راحتی رنگ می شود، تقریباً همه رنگ های رنگین کمان را دارد. رنگ کردن شایع ترین بهسازی است.
کروم کلسدونی (به نام های ترودیت یا ترولیت هم خوانده می شود) نام تجاری برای نوعی کلسدونی از زیمباوه، که رنگ سبز طبیعی از کرومیوم دارد.

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
#مورگانیت
#Morganite

رنگ: صورتی کمرنگ تا ارغوانی، صورتی مایل به نارنجی
سختی در مقیاس موهس: 5/7
وزن مخصوص: 85/2
سیستم کریستالین: هگزاگونال
ساختار شیمیایی: Be3Al2(Si6O8)، سیلیکات آلومینیوم بریلیوم
شفافیت: شفاف
ضریب شکست: 570/1 – 585/1
بیرفرنژانس: 007/0
منبع: مهمترین ذخایر در برزیل، سریلانکا و ایلات متحده (کالیفرنیا)ساختار: در ساختارهای پگماتیتی

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت
.
استعلام قیمت و مشخصات داخل کانال تلگرام
جهت عضویت درکانال تلگرام کلمه کانال رو به شماره: ۰۹۳۹۱۴۳۸۲۱۰ پیامک نمائید.
آدرس : تهران-بزرگراه نواب صفوی-خ شهید صفدری-ک شهدای رحیمیان-فرعی اول غربی-پ ۳-کارگاه گوهر نگار سینا
.
.
#گوهر_تراشی#گوهر#شجر#عقیق_شجر#سینا#انگشتر#انگشتر_مردانه#انگشتر_زنانه#نقره
#shajar#denderite_agate#gohar#sina#gem#gems#safari
#هلیودور

#Heliodor

رنگ: زرد کم رنگ تا پر رنگ سختی در
مقیاس موهس: 5/7
وزن مخصوص: 72/2
سیستم کریستالین: هگزاگونال
ساختار شیمیایی: Al2Be2(Si6O16)، سیلیکات آلومینیوم بریلیم
شفافیت: شفاف
ضریب شکست: 577/1 – 60/1
بیرفرنژانس: 016/0
منبع: برزیل، ماداسگار، نامیبیا، با وجودیکه ذخایر دیگری هم وجود دارند.
ساختار: دایک های پگمانتیتی و ساختار های گرانیتی

#انواع_سنگ #فیروزه #شجر #عقیق #جواهر #جواهرات_خاص #راف #آشنایی_با سنگ #سنگ_طبیعی #یاقوت #الماس #سنگ_قیمتی #سنگ_های_قیمتی #سنگ_شناسی‌ #گوهر #گوهر_تراشی #هدیه #انگشتر #گردنبند #پست_موقت

Feedram - это обозреватель фото и видео из Инстаграма.